l Početna l Kontaktirajte nas l Vijesti l Linkovi l
 

Image

 

Početna
OPĆINSKO VIJEĆE
Sastav
Poslovnik
Statut
Sjednice
Zapisnici
Važne odluke
Nacrti i prijedlozi
OPĆINSKI NAČELNIK
Općinski načelnik
Uredovno vrijeme
Odluke
Izvješća
IZVJEŠĆA
Izvješća
PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama
Službenik za informiranje
Osoba za nepravilnosti
Katalog informacija
Naknade
Zahtjev za pristup-(obrazac)
Dopune i ispravci-(obrazac)
Ponovna uporaba-(zahtjev)
JAVNA NABAVA
Javna nabava
Registar ugovora
Sprečavanje sukoba interesa
Postupci javne nabave
Javni natječaji
Javni natječaji
Javni poziv
PRORAČUN
Proračun Općine Josipdol
PROSTORNI PLAN
PROSTORNI PLAN - JOSIPDOL
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Uredovno vrijeme
Službenici
Kontakti
OBRASCI
Subvencije
IZBORI
Općinsko Izborno povjerenstvo
Kontakti
Poveznice
Image
 
Elektronički oglasnik Javne nabave RH
 
Glasnik Karlovačkr Županije
 
Informacije
VAŽNIJI TELEFONI 
Zaštita i spašavanje    (112)
Vatrogasci   581-043 (93)
Hitna pomoć        581-640
                                   (94)
Ambulanta Josipdol
                           581-235
Ambulanta Oštarije
                            584-062
Zubna ambulanta
Josipdol               581-223
Veterinarska        581-874
Općina Josipdol   581-298
Pošta Josipdol     628-022
Pošta Oštarije     584-020
HŽ Josipdol         542-549
Šumarija             581-136
Župa Josipdol     581-118
Župa Oštarije      584-070
Župa Modruš      551-080
Dječji vrtić          581-275
OŠ Josipdol        581-112
OŠ Oštarije         584-011
 

Image

klikni 

 

 
Poljoprivreda savjetodavna služba
Anketa
Syndicate


  
Promocija poštanske marke sa motivom vijadukta Modruš1
Službenik za informiranje   
23. 04. 2015.
Članovi Hrvatskog Filatelističkog Društva Karlovac
i Općina  Josipdol
pozivaju Vas
na

PROMOCIJU POŠTANSKE MARKE S MOTIVOM
VIJADUKTA MODRUŠ 1

 
u Osnovnu školu Josipdol
koja će se održati dana
29.travnja. 2015. godine
s početkom u 11 sati. 
Image 
 
 
Objava Javne rasprave
Službenik za informiranje   
20. 04. 2015.
Temeljem članka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/2013) , članka 38. Statuta općine Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj: 16/2013) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) Općinski Načelnik dana 20. travnja 2015. godine

OBJAVLJUJE
NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti obavljuje se Nacrt Plana gospodarenja otpadom na području Općine Josipdol.
 
2. Javnost i zaniteresirana javnost u postupku savjetovnja o Nacrtu plana gospodarenja otpadom može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u pisanom obliku.
 
3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 21. travnja 2014. do 21. svibnja 2015. godine, Općini Josipdol, elektroničkom poštom na e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ili običnom poštom na adresu; Općina Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol.
 
4. Tijekom navedenog razdoblja Općina Josipdol ishoditi će prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadežnog za poslove zaštite okoliša.
 
5. Nakon provedene javne rasprave Općina Josipdol izvijestiti će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim internetskim stranicama.
Načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing.građ.
 
 
VRIJEDNA DONACIJA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE DVD-u JOSIPDOL
Mladen Mrakovčić   
18. 04. 2015.
ImageDana 18.04.2015. godine izvršena je svečana primo-predaja vatrogasne opreme koju je donirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje DVD-u Josipdol. Primo-predaju su ispred DUZS-a 
izvršili gosp. Zdravko Jandrlić voditelj Odjela za preventivne i planske poslove u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Karlovac, a ispred DVD-a Josipdol zapovjednik gosp. Stevo Jakšić.
U obraćanju članovima DVD-a gosp. Zdravko Jandrlić je istaknuo kako je DUZS prepoznala vrijedan rad i samoprijegornost članova DVD-a Josipdol , a sve u cilju podizanja sigurnosti građana kako općine Josipdol tako i Karlovačke županije, te da je zahvaljujući glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH gosp. Slavku Tucakoviću ova oprema došla u DVD. Na kraju posebnu zahvalnost izrazio je članovima DVD-a Josipdol koji su bili angažirani na poplavi u Vukovarsko srijemskoj županiji.
 
Zapovijednik DVD-a Josipdol Stevo Jakšić zahvalio se u ime josipdolskih vatrogasaca gospodinu Zdravku Jandrliću i načelniku Zlatku Mihaljeviću na angažmanu tokom sastanka kod glavnog vatrogasnog zapovijednika RH Slavka Tuckanovića, a kojem se posebno zahvaljuje jer je prepoznao vrijedan rad i potrebe DVD-a Josipdol.

Donirana oprema sastoji se od 30 vreća za poplavu, 10 vatrogasnih cijevi tipa „C“, 1 motorne pile matke STIHL, 5 pari čizama za šumske požare, 10 vatrogasnih cijevi tipa „D“, 1 komada naprtnjača V25, 5 pari rukavica za tehničke intervencije, 20 majica i 5 kombinezona za šumske požare. 
Opširnije...
 
Važna obavijest
Službenik za informiranje   
17. 04. 2015.

OBAVIJEST

 
o načinu postupanja s komunalnim otpadom i opremom
za postupanje 
 
 

Obavještavaju se svi stanovnici Općine Josipdol da je Općina Josipdol 14. lipnja 2012. godine, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o komunalnom gospodarstvu donijela Odluku o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u  dijelu  koji  se  odnosi  na  sakupljanje  i  odvoz komunalnog  otpada.
Predmetnom odlukom propisano je;
- da su obveznici korištenja komunalne usluge sakupljanja i  odvoza komunalnog otpada SVE pravne i fizičke osobe koje su vlasnici  ili korisnici građevine i koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području općine  Josipdol
- da su svi obveznici korištenja komunalne usluge sakupljaja i odvoza komunalnog otpada obvezni prijaviti početak korištenja usluge  i  sve promjene vezane za korištenje usluge
- da su dužni komu nalni otpad od lagati iskuljučivo u posude za komunalni otpad ( zelene kante ).
Za nepoštivanje gore navedenih odredbi propisana je novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kn.
Primjetili smo da mnoga kućanstva komunalni otpad ne odlažu u za to predviđene posude već isti odlažu u vreće, te da uz posude za komunalni otpad odlažu velike količine raznog  otpada, te da komunalni otpad odlažu u posude za papir (plave kante).
Isto tako mnoga kućanstva u komunal ni otpad odlažu otpad koji ne spada u komunalni otpad ( piljevina, stako, pepo, gume, otpad nastao pri čišćenju dvorišta, otpad od životinja, autogume, otpad nastao prilikom obavljanja djelatnosti obrta) što nam stvara velike probleme  kod predaje otpada na službeno odlagalište.


Opširnije...
 
Obavijest o namjeri davanja koncesije
Službenik za informiranje   
16. 04. 2015.
Na temelju članka 21. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'', broj 143/12), članka 11. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09,153/09, 49/11, 84/11. 90/11, 144/12, 147/14 ), članka 43. Statuta Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 16/13), članka 6. Odluke o dimnjačarskoj službi (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 2/07) i članka 3. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije'', broj: 50/2011), Općinski načelnik Općine Josipdol, dana 16.04. 2015. godine objavljuje

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Josipdol
 
 
 
JAVNI NATJEČAJ za održavanje javne rasvjete
Službenik za informiranje   
16. 04. 2015.
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 26/03. (pročišćeni tekst), 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 147/14.), članka 7. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 5/2011) objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za održavanje javne rasvjete na području Općine Josipdol za razdoblje
od 2015. do 2019. godine
 
 
Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta 2015 - 2018
Službenik za informiranje   
15. 04. 2015.
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), članka 7.  Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 5/2011)  objavljuje se   
 

JAVNI NATJEČAJ 

za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Josipdol   
 2015. - 2018. GODINE
 
SADRŽAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:
 
  1. POZIV NA NATJEČAJ 
  2. PUTA  PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
  3. OBRAZAC PONUDE
  4. TROŠKOVNIK
 
  
 
Uskrsna čestitka
Općinski načelnik Zlatko Mihaljević   
03. 04. 2015.
Image
Najveći kršćanski blagdan, Uskrs je pred nama, blagdan koji nam govori o radosti kojoj prethodi puno patnje, iskušenja i praštanja. 
Neka nas Uskrs potakne na međusobno razumijevanje, solidarnost i toleranciju kako bi lakše izdržali ovu prisutnu krizu te neka nam da snagu i probudi vjeru u bolju i svjetliju budućnost. 
Želim Vam da najveći kršćanski blagdan proslavite u zadovoljstvu, blagostanju i uzajamnom poštovanju, dijeleći radost Uskrsnuća u obiteljima i sa svojim najbližima.
U ime djelatnika općine Josipdol, općinskog vijeća i svoje osobno, svim vjernicima od srca želim sretne i blagoslovljene uskrsne blagdane.
 
Načelnik Zlatko Mihaljević 
 
 
Ženska udruga Katarine potvrdila djelovanje osnivačkom Skupštinom u Josipdolu
Općina Josipdol   
30. 03. 2015.

Vrijedne ruke – jedini kriterij

rukotvorineKatarine, kao prva udruga koja je jasno pokazala da ženski angažman ne poznaje granice i postavila jedini kriterij okupljanja – predan rad i vrijedne ruke, već je do samog osnivanja prešla granice svoje općine i županije.
Osnivačka skupština ŽU „Katarine“održana u Josipdolu u subotu 28. ožujka 2015. okupila je ne samo vrijedne žene već i brojne goste koji su prepoznali važnost udruge utemeljene na radu i vještinama te im stoga dali svoju punu podršku. Cijenjeni gosti bili su predsjednik Vijeća Općine Josipdol Zdravko Jandrlić,  načelnik i zamjenik načelnika Zlatko Mihaljević i Nikica Jagnjić, Velečasni Petar Šporčić, Pop Ante Luketić, Otac Milan Simić, predsjednica Udruge udomiteljskih obitelji Karlovačke županije Milena Pavlović, te predstavnici brojnih dobrotvornih društava, udruga vatrogastva, nogometnih klubova i brojni drugi. Skupština je jednoglasno izabrala predsjednicu Katarina, Zoricu Marinu Jandrlić kao pokretačicu „vrijedne priče“, te tijela ŽU Katarine.
Ideja temeljena na pozitivnim vrijednostima koja ne preferira političke opcije, nije isključiva po pitanju religije ne postavlja granice već traži entuzijazam i kreativnost, dobar je poticaj oživljavanju krajeva poput malih općina.

 
Opširnije...
 
Produženi boravak u Područnoj školi "Siniša i Zrinka Rendulić"
Službenik za informiranje   
26. 03. 2015.

JAVNI POZIV

 

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIPDOL“
J O S I P D O L

 

poziva sve zainteresirane roditelje
za upis  djeteta u produženi boravak u Područnoj školi „Siniša i Zrinka Rendulić“ Oštarije
da se jave u tajništvo škole „ Josipdol „ u periodu od  
1.04. 2015. do 30.04. 2015. godine
od 8,00 do  12,00 sati svaki radni dan

Javni poziv.pdf 

 

 
Natječaj za zaposlenje na poslovima javnih radova u Općini Josipdol
Službenik za informiranje   
20. 03. 2015.
OBAVIJEST


Obavještavaju se stanovnici  Općine Josipdol da Općina Josipdol u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Ispostava Ogulin u 2015.
godini provodi program Javnih radova .
U programu Javnih radova biti će zaposleno 25 radnika. Pisane zamolbe podnose se u Općinu Josipdol  do 27.03.2015. godine.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti
- životopis
- presliku svjedožbe
- presliku osobne iskaznice
- uvjerenje o nekažnjavanju
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Općinu Josipdol, Ogulinska 12, Josipdol, službenica Ivanka Turkalj, 047/581-298, 581-633, 581-305.

http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 

 
Saziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Josipdol
Službenik za informiranje   
16. 03. 2015.
Temeljem članka 18. i 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Josipdol, KLASA: 021-05/ 13-01 /03 , URBROJ : 2133/13-04-13-17 od 17. 05 .2013 . godine ( .. Glasnik Karlovačke Županije" broj: 49/2013) ,

SAZIVAM

 
8. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Josipdol , koja će se održati dana 20. ožujka 2015 g. (petak)
u prostorijama općine Josipdol, Ogulinska ulica 12. sa početkom u 13,00 sati.
 
 
Sudjelovanje javnosti u radu Općinskog Vijeća
Službenik za informiranje   
15. 03. 2015.

OBAVIJEST 


Stanovnici  koji imaju prebivalište na području Općine Josipdol mogu biti nazočni sjednicama Općinskog vijeća ne ometajući njihov rad, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom, kada je javnost uključena. Na sjednicama Općinskog vijeća mogu prisustvovati zainteresirane osobe – stanovnici u broju koji ne ometa normalan rad  Općinskog vijeća - 5 osoba.  
Osobe (stanovnici ) koji žele prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća dužne su svoju namjeru o tome prijaviti predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dva (2) dana prije održavanja sjednice na e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ili broj faksa: 047-581-609. 
Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća iskaže veći broj osoba od tehničkih mogućnosti za normalan rad, predsjednik Općinskog vijeća će odrediti osobe koje će prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesene prijave. 
 
Zahtjev možete skinuti u rubrici:  
  • Općinsko vijeće - 
                                       Sjednice - 
                                                        Sudjelovanje javnosti 
 
 
Biskup Mile Bogović u posjetu Općini Josipdol
Općina Josipdol   
12. 03. 2015.

ImageDana 09.03.2015. godine gospićko-senjski biskup Mile Bogović u pratnji josipdolskog župnika Petra Šporčića posjetio je Općinu Josipdol tokom svoje redovite vizitacije naše župe i cijelog ogulinskog dekanata. Općinski Načelnik Zlatko Mihaljević i biskup razgovarali su o socijalnom stanju na području Općine Josipdol kao i o mogućnostima zapošljavanja. Dogovorili su nastavak pomoći Općine Josipdol oko sanacije sakralnih objekata.  Biskupa se posebno dojmilo novo uređenje i organizacija općinske arhive te je pohvalio nastojanja o očuvanju svjedočanstava prošlost iz našega kraja.

 

 

Opširnije...
 
JAVNI POZIV Za predlaganje kandidata za dodjelu godišnje nagrade Općine Josipdol
Službenik za informiranje   
05. 03. 2015.

J A V N I   P O Z I V 

Za predlaganje kandidata za dodjelu 
godišnje nagrade Općine Josipdol za 2015. godinu

1.

1.    Godišnja nagrada Općine Josipdol je  javno priznanje koje se  dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj  ili pravnoj osobi za cjelokupno postignuće  i za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene  rezultate na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstvena i socijalne skrbi sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika djelatnosti ostvarenih tijekom posljednje dvije godine  koje prethode godini kojoj se dodjeljuje nagrada.

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno.

2.    Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je sljedeći – da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim stručnim, umjetničkom, znanstvenim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajni doprinos,  te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine Josipdol.

3.    Prijedlog za dodjelu javnog priznanja za životno djelo mogu podnijeti :

 
 
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Službenik za informiranje   
03. 03. 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE


Poštovani,
 
Naručitelj Općina Josipdol pokrenula je nabavu OSOBNOG AUTOMOBILA E-BN­ l/2015 , te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostaYu ponude.
Sukladno članku  18. stavku  3. Zakona  o javnoj  nabavi  („Narod ne  novine„  broj: 90/ 1,83/13 i  143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provodi ti postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Poziv na dostavu ponude za nabavku osobnog automobila.pdf

 

 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 16 od 334


  
Općina Josipdol,
Ogulinska 12 ,
47303 Josipdol
 
 Tel: 047/581-298
 047/581-633
Fax:047/581-609
 
Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Obavijesti
Zabava
Povijest
Informacije
Kultura i običaji
Školstvo
Sport
Udruge
Gospodarstvo
Vatrogasci
Zdravstvo
Vremenska prognoza
Vijesti
Linkovi
Knjiga gostiju
Fotoalbum
Videoalbum
Download
Josipdol sada
Poslovni subjekti
Dodaj upis
Traži

Zadnje dodani subjekti
ECB Tečajna Lista
  • 1€  » »  HRK  HRK   7.6075
ECB :: 2015-04-24
  • 1$  » »  HRK  HRK   7.0284
ECB :: 2015-04-24
Tko je OnLine
Lokacija posjetitelja
Map
Arhiva

Josipdolska vremenska prognoza za sljedećih 48 sati. Meteorološka postaja Josipdol.
Vremenska prognoza za Josipdol
RSS vijesti

http://josipdol.hr, Powered by Joomla and Modifed by TrgoNet web hosting